Bakboord Bokaal Bepalingen

NOOC Bakboord Onervaren C4+ bokaal

Nationaal Overlegorgaan Competitieroeien

Groningen, 30 oktober 2017

T.P.J. Burgemeester

Commissaris Wedstrijden van het NOOC

S.G. Looijen
Commissaris Wedstrijden van het NOOC

Artikel 0.

 1. Waar dit reglement tekort schiet is het Reglement voor Roeiwedstrijden (RvR) van toepassing. Conflicteert deze met dit reglement, dan is het RvR leidend.
 2. De verenigingsvertegenwoordiger wordt geacht van deze reglementen op de hoogte te zijn en deelnemende roeiers van deze bepalingen op de hoogte te brengen.

Hoofdstuk 1. Algemeen

Artikel 1. Wedstrijddagen

 1. De NOOC Bakboord Onervaren C4+ Bokaal (hierna ook vermeld als: de bokaal) zal op de volgende wedstrijden verroeid worden:
  1. Aegir Lente Sprint, Hoornsemeer (Groningen)    17 en 18 maart 2018
  2. Traianus Regatta, Spiegelwaal (Nijmegen)    31 maart 2018
  3. Proteus-Eretes in ’t Lang, De Schie (Delft)    28 en 29 april 2018
  4. Rottebokaal, Willem-Alexanderbaan (Zevenhuizen)    12 en 13 mei 2018
  5. Saurus International Regatta, Zuid-Willemsvaart (Maastricht)    2 juni 2018
  6. Orca Competitie Slotwedstrijden, Bosbaan (Amstelveen)    23 en 24 juni 2018
 2. Voor verdere bepalingen omtrent de specificaties van de te roeien wedstrijden in lid 1 van dit artikel zijn de reglementen/bepalingen van de desbetreffende wedstrijd van toepassing.

Artikel 2. Wedstrijdleiding/Hoofd van de Jury

 1. Wedstrijdleider: Siem Looijen & Thymo Burgemeester, wedstrijd@nooc.nl
 2. Hoofd van de Jury: Tom de Boer, hvjbokaal@nooc.nl

Hoofdstuk 2. Deelname

Artikel 3. De ploeg

 1. De ploeg bestaat uit maximaal 7 roeiers, die gedurende de hele bokaal de status onervaren hebben zoals gedefinieerd volgens artikel 14 lid 3 sub 2 RvR. Geen van die roeiers mag al ingeschreven zijn bij een van de Onervaren C4+ Bokalen.
 2. Het begrip ‘onervaren’, voor het eerst vermeld in lid 1 van dit artikel, wordt in dit reglement gelijkgesteld aan de definitie zoals beschreven in het RvR.
 3. De stuur mag te allen tijde gewijzigd worden conform artikel 37.4 RvR.

Artikel 4. Vervanging/invallen

 1. Voor regelgeving omtrent vervanging zie artikel 37 RvR.
 2. Indien er wordt gestart met meer dan 1 invaller buiten de ploeg zoals deze is ingeschreven voor de bokaal, wordt de ploeg gezien als zijnde een andere ploeg. De oorspronkelijk ingeschreven ploeg wordt als gevolg van deze overtreding uitgesloten van verdere deelname aan de bokaal. Zie tevens artikel 6 en artikel 11 voor relevante bepalingen omtrent dit lid.

Artikel 5. Wijziging ploegsamenstelling voor restant van de bokaal

 1. Wijzigingen van de samenstelling van een ploeg dienen altijd gemeld te worden door de verenigingsvertegenwoordiger.
 2. Bij zeer hoge uitzondering kan de samenstelling van de ploeg voor of tussen de wedstrijden veranderen.
 3. Een wijzigingsaanvraag wordt ingediend door de verenigingsvertegenwoordiger via een mail naar het Hoofd van de Jury en de wedstrijdleider van deze bokaal. Zie artikel 2.
 4. Een ploeg wordt gediskwalificeerd van deze bokaal indien deze gewijzigd is van samenstelling zonder te voldoen aan de voorwaarden omschreven in dit artikel. Voor de invaller geldt dat ook hij/zij gediskwalificeerd kan worden voor de wedstrijd en verdere competitie.

Artikel 6. Terugtrekking/niet aan de start verschijnen

Ploegen die zich terugtrekken uit een NOOC Onervaren C4+ Competitie dienen met het volgende rekening te houden:

 1. De vereniging van de desbetreffende ploeg is na het sluiten van de inschrijftermijn van deze bokaal dan alleen het inschrijfgeld verschuldigd. De hoogte van het inschrijfgeld is vastgesteld in artikel 9.
 2. Terugtrekken voor de loting van een wedstrijd dient te geschieden door een mail te sturen naar de wedstrijdleider van deze bokaal. Zie artikel 2 lid 2.
 3. Terugtrekken na de loting van een wedstrijd dient te geschieden conform de bepalingen van de wedstrijd. De wedstrijdleider van deze bokaal dient tevens op de hoogte te worden gesteld.
 4. De vereniging van de ploeg die na de loting van een van de wedstrijden zich terugtrekt wordt beboet met een bedrag zoals gedefinieerd in de bepalingen van de desbetreffende wedstrijd.
 5. Wanneer een ploeg zonder kennisgeving niet op het voor hun vastgestelde moment aan de start verschijnt wordt de vereniging beboet met een boete ter hoogte van €27,50, bovenop de boete in artikel 6 lid 4.
 6. Bij het missen van (een van) de voorwedstrijd(en) of de finale op een wedstrijddag zal als resultaat de langzaamste tijd binnen hetzelfde geslacht worden genoteerd voor die voorwedstrijd/finale voor het opmaken van de stand in het klassement.
 7. Bij het missen van een heat bepaalt de wedstrijdorganisatie of/en hoe deze ploeg nog mee kan doen.
 8. Ploegen die een wedstrijd uit deze bokaal niet starten worden uitgesloten van de gehele bokaal. Ploegen die alsnog willen deelnemen aan een roeiwedstrijd waar ook de NOOC Bakboord Onervaren C4+ Bokaal deel van uitmaakt kunnen zich hiervoor inschrijven bij de desbetreffende organisatie van die wedstrijd en starten dan reguliere velden. De kosten hiervan zijn dan voor eigen rekening.
 9. Verenigingen waarvan ploegen niet de gehele bokaal afgemaakt hebben, worden beboet met een boete ter hoogte van €150 per ploeg. Deze boete komt bovenop de boetes in de voorgaande leden.

Hoofdstuk 3. Inschrijfprocedure

Artikel 7. Inschrijfprocedure

 1. Verenigingsvertegenwoordigers dienen 1 december 2017, 23:59 uur de eerste indicatie van het aantal ploegen dat zal deelnemen aan de NOOC Onervaren C4+ Competities namens de vereniging. Dit aantal kan men nog wijzigen tot 15 januari 2018, 23:59 uur.
 2. Op basis van het aantal voorinschrijvingen voor de bokalen zal worden bepaald of er genoeg ruimte is om alle ploegen mee te laten doen aan de bokaal. In beginsel ligt het maximum aantal ploegen voor de bokaal vast op 250 ploegen.
 3. Het NOOC behoudt de rechten om verzoeken omtrent de inschrijving van ploegen goed te keuren buiten nadere bepalingen om.
 4. Indien 500 of minder ploegen zich hebben ingeschreven bij de voorinschrijvingen voor de beide bokalen tezamen, zijn alle ingeschreven ploegen gegarandeerd van deelname aan een van de twee  bokalen, behoudens verdere bepalingen omtrent uitsluiting van (verdere) deelname.
 5. Indien meer dan 500 ploegen zich voor beide bokalen tezamen hebben ingeschreven, stelt het NOOC een quotum voor elke vereniging in. Als uitgangspunt van dit quotum krijgen alle verenigingen de hoeveelheid ploegen die vorig jaar de bokalen hebben uitgeroeid, verhoogd met een naar inschatting van het NOOC te bepalen ploegen.
 6. Indien een de situatie zoals omschreven in het voorgaande lid zich voordoet. En blijkt dat een vereniging bij de definitieve inschrijvingen, voor elk geslacht afzonderlijk, meer dan twee ploegen ontbreken ten opzichte van de door het NOOC toegekende aantal startplekken, dan dient de vereniging per ontbrekende ploeg 25% van het inschrijfgeld af te dragen aan het NOOC.
 7. Verenigingen dienen hun ploegen evenredig (fiftyfifty) over de NOOC Stuurboord Onervaren C4+ Bokaal en de NOOC Bakboord Onervaren C4+ Bokaal te verdelen. Dit geldt zowel per geslacht als verenigingsbreed. Indien dit niet mogelijk is, dient gestreefd te worden naar een zo gelijkmatig mogelijke verdeling  Kleine verenigingen, te wezen met in seizoen 2016-2017 een totaal van 12 of minder ingeschreven ploegen, zijn uitgezonderd van hetgeen bepaald in dit lid. Deze kleine verenigingen mogen een voorkeur aangeven indien omkleed met motivering van hun keuzes.
 8. Na het einde van de bokaal is het NOOC, bij vermoeden van significant niveauverschil tussen de prestaties van ploegen van een deelnemende vereniging in beide NOOC Onervaren C4+ Bokalen, bevoegd de willekeurigheid van de verdeling te controleren door middel van een objectieve statistische test.
 9. Indien een eventuele test, zoals bedoeld in lid 8 van dit artikel, uitwijst dat de prestaties significant (met een alfa van 0,05) verder afwijken dan is toegestaan, is het NOOC bevoegd, na consultatie omtrent deze afwijking met de desbetreffende vereniging, een straf op te leggen die nader gespecificeerd is in lid 10 van dit artikel.
 10. Indien een situatie zich voordoet zoals omschreven in lid 8 juncto lid 9 is het NOOC bevoegd het daaropvolgende jaar de ploegen van de vereniging in kwestie te verdelen over de beide bokalen, naar eigen invulling van het NOOC.
 11. Uiterlijk 1 maart 2018 dienen de ploegen ingeschreven te worden in het KNRB inschrijfprogramma bij het ‘NOOC inschrijvingsevenement’. Bij het inschrijven dient men zich te houden aan het aantal ploegen dat bepaald is conform het quotum vastgelegd in artikel 7 lid 5. Voor deze bokaal dienen de ploegen ingeschreven te worden in veld 001 voor dames en 002 voor de heren.
 12. De ploegen die het inschrijfgeld uiterlijk 7 maart 2018 hebben voldaan worden op 14 maart officieel door het NOOC ingeschreven en daarmee een startplek in de bokaal gegarandeerd.
 13. Inschrijving is mogelijk voor alle bij de NSRF aangesloten verenigingen.
 14. Opzettelijk gemaakte fouten, en fouten gemaakt waarbij men had kunnen danwel behoren te weten dat het om een fout gaat, in de inschrijvingen kan leiden tot diskwalificatie van de betreffende ploeg haar en roeiers.

Artikel 8. Inschrijfgelden

 1. Voorafgaand aan de inschrijving dient het bedrag van €105,00 per ploeg overgemaakt te worden naar Bankrekening NL33 RABO 0123 5355 57 ten name van NSRF te Amsterdam, onder vermelding van: deelname NOOC Bakboord OnervC4+ Bokaal + “jaartal van het roeiseizoen” & “verenigingsnaam”.
 2. De betaling moet uiterlijk bijgeschreven zijn op de rekening van de NSRF uiterlijk 7 maart 2018 voor het dan huidige roeiseizoen. De inschrijvingen zijn niet geldig indien niet voor de deadline betaald is.
 3. Het bovenstaande bedrag voor wordt elk jaar verhoogd met 2% ten opzichte van het voorgaande seizoen. De €9,60 KNRB bijdrage die al in dit bedrag zit wordt niet met 2% verhoogd.

 

Hoofdstuk 4. Competitie- & wedstrijdverloop

Artikel 9.  Openingswedstrijd

 1. De verdeling van ploegen op de/het Aegir Lente Sprint geschiedt volgens gestuurde loting,
 2. Na de Aegir Lente Sprint wordt de tussenstand opgemaakt.

Artikel 10. Bokaal

 1. De resultaten van de ploegen worden na elke wedstrijd omgezet in een score. Hierbij is de volgende formule van toepassing: bokaalscore = de door de ploeg gevaren resultaattijd/de mediaan van de gevaren tijden van die sekse.
 2. De bokaalscore telt mee in het bokaal, met andere woorden: des te lager de (som van) bokaalscore(s), des te beter de prestatie.
 3. Tot stand komen resultaattijd.
  1. Wanneer een enkele heat geroeid wordt telt deze direct als resultaattijd.
  2. Wanneer er twee heats verroeid worden, telt het gemiddelde/gemiddelde omgerekend naar 500m bij verschillende afstanden, als resultaattijd.
  3. Bij een wedstrijd met verschillende afstanden worden het gemiddelde bepaald op basis van de naar 500m omgerekende tijden.
 4. De bokaal wordt opgesteld door de bokaalscores bij elkaar op te tellen, en de slechtste score hier van af te trekken. Is er maar 1 bokaal score dan wordt de slechtste niet van het totaal afgetrokken.
 5. Poule indeling:
  1. De ploegen worden verdeeld over verschillende poules.
  2. Er zitten 24 ploegen in elke poule, indien het totaal aantal ploegen niet deelbaar is door 24 wordt alleen de laatste poule aangepast, deze wordt dan verkleint tot minimum van 12 ploegen, bij minder dan 12 ploegen worden deze ploegen samengevoegd met het bovenliggende poule(ook gedurende het seizoen), de laatste poule is dan groter dan 24 ploegen.
  3. Het Hoofd van de Jury van deze bokaal is te allen tijde bevoegd disciplinaire maatregelen te treffen zoals beschreven in artikel 69 RvR. Onder “onsportieve of onbehoorlijke gedragingen”, zoals beschreven in artikel 69 lid 3, worden onsportieve of onbehoorlijke gedragingen verstaan die zijn vertoond op of rond de baan, dan wel op aan het evenement gerelateerde activiteiten.

Artikel 11. Uitval

 1. Een ploeg wordt uitgesloten voor verdere deelname aan de NOOC Bakboord Onervaren C4+ Bokaal wanneer:
  1. Deze ploeg zich heeft teruggetrokken voor een wedstrijd;
  2. Deze ploeg niet is op komen dagen voor alle beschikbare heats op een wedstrijddag, zoals is beschreven in artikel 6;
  3. Deze ploeg is gediskwalificeerd tijdens deelname aan een van de wedstrijden waarop de NOOC Bakboord Onervaren C4+ Bokaal plaatsvindt;
  4. Deze ploeg is uitgesloten van een wedstrijd, welke onderdeel is van de NOOC Bakboord Onervaren C4+ Bokaal.
 2. Een roeier wordt uitgesloten voor verdere deelname aan de NOOC Bakboord Onervaren C4+ Bokaal wanneer deze gediskwalificeerd is op een wedstrijd waarop de NOOC Bakboord Onervaren C4+ Bokaal plaatsvindt.

Artikel 12. Prijzen

 1. Bij wedstrijden met finales krijgen de winnaars van elke A-finale een prijs.
 2. Bij achtervolgingswedstrijden krijgen de snelste ploegen per poule een prijs.
 3. Na de laatste wedstrijd krijgt de ploeg die bovenaan in de bokaal staat een prijs.

 

Hoofdstuk 5. Protestregelingen

Artikel 13. Protestregeling NOOC Onervaren C4+ Bokaal

 1. Zie tevens artikel 71 lid 6 RvR.
 2. Bij onenigheid of twijfel over de uitslag van de NOOC Bakboord Onervaren C4+ Bokaal  kan er per e-mail protest ingediend worden door een verenigingsvertegenwoordiger bij de wedstrijdleider van de bokaal. Mocht een belanghebbende vereniging vinden dat een beslissing op het protest in strijd is met de reglementen of onredelijk is, kan zij per e-mail bezwaar aantekenen bij het Hoofd van de Jury van de NOOC Bakboord Onervaren C4+ Bokaal, conform artikel 72 lid 1 RvR. Deze zal uitspraak doen inzake het protest. Tegen deze uitspraak is beroep mogelijk ingevolge artikel 74 RvR.
 3. Bij uitspraak zullen de Bepalingen NOOC Bakboord Onervaren C4+ Bokaal en het RvR geraadpleegd worden. Hierbij is het RvR leidend.

Artikel 14. Protestregeling wedstrijd

Bij onenigheid of twijfel betreffende de wedstrijd kan er op de dag zelf protest worden ingediend bij het Hoofd van de Jury van de desbetreffende wedstrijd (zie hiervoor ook artikel 69 t/m 75 RvR).

Artikel 15. Niet in de bepalingen voorziene gevallen

Het Hoofd van de jury van de NOOC Bakboord Onervaren C4+ Bokaal is bevoegd alle beschikkingen te treffen welke hij/zij wenselijk acht betreffende niet bij reglement voorziene gevallen.

 

Bijlage: enkele relevante RvR artikelen

RvR artikel 14.3.2.

Onervaren: In het onervaren veld mogen alleen ploegen starten bestaande uit competitieroeiers die na 1 januari van het jaar voor het lopend roeiseizoen lid zijn geworden van een roeivereniging en hiervoor (1 januari van het jaar voor het lopende roeiseizoen) nog niet zijn gestart op een roeiwedstrijd.

RvR artikel 37.

 1. Het is geoorloofd ten hoogste de helft van het aantal roeiers zoals ingeschreven ten tijde van de loting, zomede de stuur van een ploeg, te vervangen door anderen. Dit dient schriftelijk onder opgave van hun namen en geboortejaren met vermelding van hun categorie/klasse en de vereniging waarvan men lid is, ten minste één uur voor de aanvang van de eerste race, waaraan de ploeg zal deelnemen, te worden ingediend bij de wedstrijdleider.
 2. De roeiers en de stuur van een ploeg die hebben deelgenomen aan een voorwedstrijd, mogen niet worden vervangen tenzij sprake is van een acuut ziektegeval of een ongeluk, zo nodig ten genoegen van de wedstrijdleider bevestigd door een medische verklaring. Ditzelfde geldt voor vervanging binnen 1 uur voor aanvang van de eerste race.
 3. Indien er meer roeiers dan roeiplaatsen in de boot kunnen worden ingeschreven in het inschrijfsysteem, dan is het, in tegenstelling tot lid 1 en 2 toegestaan deze onderling te wisselen. In geval van een acuut ziektegeval of ongeluk, zo nodig ten genoegen van de wedstrijdleider bevestigd door een medische verklaring, mag er vervanging plaatsvinden door roeiers die niet vermeld staan in het inschrijfsysteem.
 4. Voor velden uitgeschreven voor onervaren competitieroeiers is het toegestaan te allen tijde de stuur van de ploeg te wijzigen.
 5. Een skiffeur mag niet worden vervangen.
 6. Een wedstrijd gevende organisatie kan voor het verwerken van een vervanging administratiekosten heffen

RvR artikel 69. Disciplinaire maatregelen

 1. De juryleden zijn bevoegd alle disciplinaire maatregelen te treffen in alle gevallen van overtreding van de regels.
 2. Een berisping kan gegeven worden aan één of meer personen die zich onsportief of onbehoorlijk hebben gedragen.
 3. Een waarschuwing geldt voor de eerstvolgende of voor de lopende race waarin de ploeg deelneemt. Een ploeg wordt uitgesloten bij twee waarschuwingen geldig in dezelfde race.
 4. Een ploeg die wordt uitgesloten is uitgesloten voor alle races van dat veld.
 5. In ernstige gevallen kunnen één of meer personen worden gediskwalificeerd. Deze diskwalificatie strekt zich uit over één of meer velden en/of één of meer evenementen. Een diskwalificatie die zich uitstrekt verder dan het lopende evenement kan alleen worden uitgesproken door het bestuur.
 6. Als extra disciplinaire maatregel kan, uitsluitend bij tijdwedstrijden, een vooraf gepubliceerde tijdstraf worden opgelegd. Als richtlijn voor een tijdstraf geldt 1% van de gemiddelde totaaltijd. De tijdstraf wordt opgeteld bij de door de desbetreffende ploeg geroeide tijd.

 

RvR artikel 70. Protest

 1. Een ploeg kan protesteren tegen gebeurtenissen tijdens zijn race, tegen het optreden van een jurylid, tegen de samenstelling van de ploeg, of tegen de gepubliceerde uitslag van zijn race.
 2. Protesten tegen het optreden van een jurylid buiten de race, worden door de ploeg onmiddellijk mondeling kenbaar gemaakt aan het desbetreffende jurylid.
 3. Protesten tegen gebeurtenissen tijdens de race of tegen het optreden van een jurylid tijdens de race worden onmiddellijk na de finish van deze race kenbaar gemaakt door het opsteken van een arm door één van de leden van de ploeg, in elk geval voordat de ploeg het finishgebied heeft verlaten.
 4. In geval van overmacht, dit ter beoordeling van het hoofd van de jury, kan de betrokken ploeg protesteren bij het hoofd van de jury, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 1 uur na afloop van de race.
 5. Protesten tegen de samenstelling van een ploeg in zijn race of tegen de gepubliceerde uitslag van zijn race, worden door de ploeg binnen één uur na publicatie van zijn race schriftelijk kenbaar gemaakt bij de wedstrijdleider.

RvR artikel 71. Afhandeling van het protest

 1. Protesten tegen het optreden van een jurylid buiten de race worden door de verantwoordelijke kamprechter mondeling afgehandeld. De desbetreffende kamprechter deelt zijn beslissing direct mondeling mee aan de ploeg.
 2. Bij protesten tegen gebeurtenissen tijdens de race of tegen het optreden van een jurylid tijdens de race, zal de kamprechter van deze race de protesterende ploeg alsmede zo nodig de andere betrokken ploegen raadplegen. De kamprechter neemt vervolgens een van de volgende beslissingen:
  1. Het protest is ongegrond. Hij deelt deze beslissing mee aan de ploeg en steekt de witte vlag op ten teken dat de wedstrijd in goede orde is verlopen.
  2. Het protest is gegrond. Vervolgens besluit hij welke maatregelen moeten worden genomen. De kamprechter deelt deze beslissing mee aan de betrokken ploeg(en) en steekt de rode vlag op ten teken dat de race niet in goed orde is verlopen.
  3. Nadere informatie is nodig voordat een beslissing kan worden genomen. Hij deelt deze beslissing mee aan de betrokken ploeg(en) en steekt de rode vlag op ten teken dat de race niet in goed orde is verlopen. Vervolgens worden in overleg met het hoofd van de jury de nodige stappen gezet om tot een beslissing te komen. De volgende ronde van het desbetreffende veld kan niet plaatsvinden voordat een beslissing is genomen.
 3. Bij tijdwedstrijden met vliegende start kan in plaats van het gestelde in lid 2 de organisatie de afhandeling van de bezwaren tegen gebeurtenissen tijdens de race of tegen het optreden van een jurylid tijdens de race delegeren aan een aantal daartoe aangewezen juryleden.
 1. De te nemen maatregelen zijn bedoeld om de kansen van de benadeelde ploeg te herstellen en daarnaast de ploeg die de overtreding heeft begaan te straffen. Behalve tot de relevante disciplinaire maatregelen kan de kamprechter besluiten tot het overroeien van de race met alle of een deel van de ploegen.
 2. Protesten tegen de gepubliceerde uitslag van de race worden door de wedstrijdleider afgehandeld en aan de betrokken ploegen medegedeeld.
 3. Protesten worden in principe dezelfde wedstrijddag afgehandeld en voor een eventuele volgende ronde.