Klassement Bepalingen

NOOC Onervaren C4+ Klassement

Nationaal Overlegorgaan Competitieroeien

Delft, 13 oktober 2017

T.P.J. Burgemeester

Commissaris Wedstrijden van het NOOC

S.G. Looijen
Commissaris Wedstrijden van het NOOC

C.L. Helmer

Commissaris Competitieroeien van het NSRF

Voorzitter van het NOOC

Artikel 0.

 1. Waar dit reglement tekort schiet is het Reglement voor Roeiwedstrijden (RvR) van toepassing. Conflicteert deze met dit reglement, dan is het RvR leidend.
 2. De verenigingsvertegenwoordiger wordt geacht van deze reglementen op de hoogte te zijn en deelnemende roeiers van deze bepalingen op de hoogte te brengen.

HOOFDSTUK 1. Algemeen

Artikel 1. Wedstrijddagen

 1. Het NOOC Onervaren C4+ Klassement (hierna ook vermeld als: het klassement) zal op de volgende wedstrijden verroeid worden:
  1. Aegir Lente Sprint, Hoornsemeer (Groningen)    17 en 18 maart 2018
  2. Skøll cup, Bosbaan (Amstelveen)    14 en 15 april 2018
  3. Proteus-Eretes in ‘t Lang, Schie (Delft)    28 en 29 april 2018
  4. Rottebokaal, Willem-Alexanderbaan (Zevenhuizen)    12 en 13 mei 2018
  5. Euros Drienerlo Regatta, Twentekanaal (Drienerloo)    26 en 27  mei 2018
  6. Okeanos Competitie Tweekamp, Bosbaan (Amstelveen)    9 juni 2018
  7. Orca Competitie Slotwedstrijden, Bosbaan (Amstelveen)    23 en 24 juni 2018
 2. Voor verdere bepalingen omtrent de specificaties van de te roeien wedstrijden in lid 1 van dit artikel zijn de reglementen/bepalingen van de desbetreffende wedstrijd van toepassing.

Artikel 2. Wedstrijdleiding/Hoofd van de JUry

 1. Wedstrijdleider: Siem Looijen & Thymo Burgermeester, wedstrijd@nooc.nl
 2. Hoofd van de Jury: Christiaan Arendzen, hvjklassement@nooc.nl

Hoofdstuk 2. Deelname

Artikel 3. De ploeg

 1. De ploeg bestaat uit maximaal 7 roeiers die gedurende de hele competitie de status onervaren hebben zoals gedefinieerd volgens artikel 14 lid 3 sub 2 RvR. Geen van die roeiers mag al ingeschreven zijn bij een van de Onervaren C4+ Bokalen.
 2. Het begrip ‘onervaren’, voor het eerst vermeld in lid 1 van dit artikel, wordt in dit reglement gelijkgesteld aan de definitie zoals beschreven in het RvR.
 3. Voor wedstrijden kunnen 4 van de 7 roeiers ingeschreven worden. Zie tevens lid 3.
 4. Op een wedstrijd dienen alle heats gestart te worden met dezelfde 4 roeiers. Zie tevens artikel 37 lid 2 RvR. Tussen verschillende wedstrijden mag van opstelling gewisseld worden.
 5. De stuur mag ten allen tijden gewijzigd worden.

Artikel 4. Vervanging/invallen

  1. Voor regels omtrent vervanging zie artikel 37 RvR.
  2. Indien er wordt gestart met meer dan 1 invaller buiten de ploeg zoals deze is ingeschreven voor de bokaal, wordt de ploeg gezien als zijnde een andere ploeg. De oorspronkelijk ingeschreven ploeg wordt als gevolg van deze overtreding uitgesloten van verdere deelname aan het klassement. Zie tevens artikel 6 en artikel 11 voor relevante bepalingen omtrent dit lid.
  3. Naast de in artikel 37 RvR benoemde personen en organisaties dienen de wedstrijdleiding en het Hoofd van de Jury van dit klassement zo spoedig mogelijk op de hoogte te worden gebracht van de vervanging buiten de ploeg. Dit gebeurt per mail (artikel 2).

 

Artikel 5.    Wijziging ploegsamenstelling voor het resterende deel van het Klassement

 1. Dit artikel is niet van toepassing op de invaller omschreven in artikel 4 lid 2.
 2. Wijzigingen in de samenstelling van een ploeg dienen altijd gemeld te worden door de verenigingsvertegenwoordiger.
 3. Bij zeer hoge uitzondering kan de samenstelling van de ploeg voor of tussen de wedstrijden veranderen.
 4. Een wijzigingsaanvraag wordt ingediend door de verenigingsvertegenwoordiger via een mail naar het Hoofd van de Jury en de wedstrijdleider van het NOOC Onervaren C4+ Klassement. Zie artikel 2.
 5. Een ploeg wordt gediskwalificeerd van dit klassement indien deze gewijzigd is van samenstelling zonder te voldoen aan de voorwaarden omschreven in dit  artikel. Voor de invaller geldt dat ook hij/zij gediskwalificeerd kan worden voor de wedstrijd en verdere competitie.

Artikel 6. Terugtrekking/niet aan de start verschijnen

Ploegen die zich terugtrekken uit het klassement dienen met het volgende rekening te houden:

 1. Ploegen kunnen zich tot de loting van het Aegir Lente Sprint terugtrekken.
 2. De vereniging van de desbetreffende ploeg is na het sluiten van de inschrijftermijn van dit klassement dan alleen het inschrijfgeld verschuldigd. De hoogte van het inschrijfgeld is vastgesteld in artikel 9.
 3. Terugtrekken voor de loting van een wedstrijd dient te geschieden door een mail te sturen naar de wedstrijdleider van dit klassement. Zie artikel 2 lid 2.
 4. Terugtrekken na de loting van een wedstrijd dient te geschieden conform de bepalingen van de wedstrijd. De wedstrijdleider van het klassement dient tevens op de hoogte te worden gesteld.
 5. De vereniging van de ploeg die na de loting van een van de wedstrijden zich terugtrekt wordt beboet met een bedrag zoals gedefinieerd in de bepalingen van de desbetreffende wedstrijd.
 6. Wanneer een ploeg zonder kennisgeving niet aan de start verschijnt wordt de vereniging beboet met een boete ter hoogte van €27,50 bovenop de boete in artikel 6 lid 5.
 7. Bij het missen van (een van) de voorwedstrijd(en) of de finale op een wedstrijddag zal als resultaat de langzaamste tijd binnen hetzelfde geslacht worden genoteerd voor die voorwedstrijd/finale voor het opmaken van de stand in het klassement.
 8. Bij het missen van een heat bepaalt de wedstrijdorganisatie of/en hoe deze ploeg nog mee kan doen.
 9. Ploegen die een wedstrijd uit het klassement niet starten, worden uitgesloten van het gehele klassement. Ploegen die alsnog willen deelnemen aan een roeiwedstrijd waar ook het NOOC Onervaren C4+ Klassement deel van uitmaakt kunnen zich hiervoor inschrijven bij de desbetreffende organisatie van die wedstrijd en starten dan reguliere velden. De kosten hiervan zijn dan voor eigen rekening.
 10. Verenigingen waarvan ploegen niet het gehele klassement afgemaakt hebben, worden beboet met een boete ter hoogte van €150 per ploeg. Deze boete komt bovenop de boetes in de voorgaande leden.

 

Hoofdstuk 3. Inschrijfprocedure

Artikel 7. Inschrijfprocedure

 1. Dit klassement bestaat uit minimaal 16 en maximaal 24 ploegen per sekse. Iedere vereniging krijgt gegarandeerd één startplek toegewezen en heeft de mogelijkheid om maximaal twee ploegen in te schrijven.
 2. De deadline voor het aanvragen van deze ploeg(en) is gesteld op 1 december van het jaar voorafgaande aan het jaar waarin het roeiseizoen valt. (E.g. 1 december 2017 voor roeiseizoen 2018). Aanmeldingen dienen te worden ingediend bij de Commissaris Wedstrijd van het NOOC (wedstrijd@nooc.nl) via een voor die tijd verstuurd webformulier.
 3. Indien er bij een sekse meer dan 24 voorlopige inschrijvingen voor het NOOC Onervaren C4+ Klassement zijn, dan zal op basis van de resultaten van een vereniging bij de NOOC Onervaren C4+ Bokaal en het NOOC Onervaren C4+ Klassement in het voorgaande jaar de startplekken worden toegekend.
 4. De wedstrijdleiding van dit klassement maakt vier weken na het sluiten van de voorlopige inschrijvingen bekend hoeveel ploegen iedere vereniging per sekse in het NOOC Onervaren C4+ Klassement toegekend krijgt.
 5. Uiterlijk 1 maart 2018 dienen de ploegen ingeschreven te worden in het KNRB inschrijfprogramma bij het ‘NOOC inschrijvingsevenement’. Bij het inschrijven dient men zich te houden aan het aantal ploegen dat bepaald is conform artikel 7 lid 3. Voor deze bokaal dienen de ploegen ingeschreven te worden in veld 003 voor dames en 004 voor de heren.
 6. Tevens dient een vereniging voor de inschrijving van een ploeg duidelijk herkenbare foto’s van de roeiers binnen de desbetreffende ploeg per mail  bij de wedstrijdleider aan te leveren. De voorkeur gaat uit naar een duidelijke ploegfoto, waarop de naam van elke afzonderlijke roeier duidelijk is aangegeven.
 7. Terugtrekken van ploegen uit het NOOC Onervaren C4+ Klassement is mogelijk tot 1 maart van het jaar waarin het roeiseizoen valt. Echter, annulering betekent niet dat een startplek in een andere onervaren bokaal (OOCUZ Onervaren C4+ Bokaal en NORB Onervaren C4+ Bokaal) gegarandeerd wordt.
 8. Inschrijving is mogelijk voor alle bij de NSRF aangesloten verenigingen.
 9. Verenigingen dienen er zelf zorg voor te dragen de ploegen ook bij wedstrijden ingeschreven worden, hierbij dient de naam van de ploeg bij elke wedstrijd gelijk te zijn.
 10. Opzettelijk gemaakte fouten in de inschrijvingen kunnen leiden tot diskwalificatie van de betreffende ploeg en roeiers.

Artikel 8. Inschrijfgelden

 1. Voorafgaande aan de inschrijving dient het bedrag van €120 per ploeg overgemaakt te worden naar NL33 RABO 0123 5355 57 ten name van NSRF te Amsterdam, onder vermelding van: deelname NOOC OnervC4+ Klassement + “jaartal van het roeiseizoen” & “verenigingsnaam”.

De betaling moet uiterlijk bijgeschreven zijn op de rekening van het NOOC op 7 maart 2018. De inschrijvingen zijn niet geldig indien niet voor de deadline betaald is.

 1. Het bovenstaande bedrag wordt elk jaar verhoogd met 2% t.o.v. het voorgaande seizoen. De € 11,20 KNRB bijdrage die al in dit bedrag zit wordt niet met 2% verhoogd.

 

Hoofdstuk 4. Competitie- & wedstrijdverloop

Artikel 9. Klassement

 1. Voor het opmaken van het klassement geld dat na elke wedstrijd de hoogst geëindigde ploeg 0,9 punt krijg, de 2e ploeg krijgt 2 punten, de 3e krijgt 3 punten, 4e 4, 5e 5 etc.
 2. Indien bij een wedstrijd sprake is van een gedeelde plaats krijgen beide ploegen de punten van de betreffende plaats. De daaropvolgende plaats wordt overgeslagen.
 3. Voor het eindklassement tellen de zes beste van de zeven behaalde uitslagen. Waarbij de ploeg met het laagste puntenaantal wint. Bij een gelijk aantal punten dan wint de ploeg met beste klassering op de laatste wedstrijd het klassement.
 4. Het Hoofd van de Jury is te allen tijde bevoegd disciplinaire maatregelen te treffen zoals beschreven in artikel 69 RvR. Onder “onsportieve of onbehoorlijke gedragingen”, zoals beschreven in artikel 69 lid 3, worden onsportieve of onbehoorlijke gedragingen verstaan die zijn getoond op of rond de baan, dan wel op aan het evenement gerelateerde activiteiten

Artikel 10. Het starten van de laatste wedstrijd

Op de Orca Competitie Slotwedstrijden zal de finale van het NOOC Onervaren C4+ Klassement verroeid worden. Voor alle ploegen geldt dat de Orca Competitie Slotwedstrijden de laatste wedstrijd is die meetelt voor het klassement (en even zwaar meetelt als elke andere wedstrijd).

Artikel 11. Uitval

 1. Een ploeg wordt uitgesloten van  verdere deelname aan het NOOC Onervaren C4+ Klassement wanneer:
  1. Deze ploeg zich heeft teruggetrokken voor een wedstrijd;
  2. Deze ploeg niet is op komen dagen voor alle beschikbare heats op een wedstrijddag, zoals is beschreven in artikel 6.
  3. Deze ploeg is gediskwalificeerd tijdens deelname aan een van de wedstrijden waarop de het NOOC Onervaren C4+ Klassement plaatsvindt.
  4. Deze ploeg is uitgesloten van een wedstrijd welke onderdeel is van het NOOC Onervaren C4+ Klassement.
 2. Een roeier wordt uitgesloten voor verdere deelname aan het NOOC Onervaren C4+ Klassement wanneer hij gediskwalificeerd is op een wedstrijd waarop het NOOC Onervaren C4+ Klassement plaatsvindt.

Artikel 12. Prijzen

 1. Bij wedstrijden met finales krijgen de winnaars van de A-finale een prijs.
 2. Bij achtervolgingswedstrijden krijgt de snelste ploeg een prijs.
 3. Na de laatste wedstrijd krijgt de ploeg die bovenaan staat in het klassement een prijs.

 

Hoofdstuk 5 Protestregelingen

Artikel 13. Protestregeling NOOC C4+ klassement

 1. Zie tevens artikel 71 lid 6 RvR.
 2. Bij onenigheid of twijfel over de uitslag van het NOOC Onervaren C4+ Klassement kan er per e-mail protest ingediend worden door een verenigingsvertegenwoordiger bij de wedstrijdleider van het klassement. Mocht een belanghebbende vereniging vinden dat een beslissing op het protest in strijd is met de reglementen of onredelijk is, kan zij per e-mail bezwaar aantekenen bij het Hoofd van de Jury van het NOOC Onervaren C4+ Klassement, conform artikel 72 lid 1 RvR. Deze zal uitspraak doen inzake het protest. Tegen deze uitspraak is beroep mogelijk ingevolge artikel 74 RvR.
 3. Bij uitspraak zullen de Bepalingen NOOC Onervaren C4+ Klassement en het RvR geraadpleegd worden. Hierbij is het RvR leidend.

Artikel 14. Protestregeling wedstrijd

Bij onenigheid of twijfel betreffende de wedstrijd kan er op de dag zelf protest worden ingediend bij het Hoofd van de Jury van de desbetreffende wedstrijd (zie hiervoor ook artikel 69 t/m 75 RvR).

Artikel 15. Niet in de bepalingen voorziene gevallen

Het Hoofd van de Jury van het NOOC Onervaren C4+ Klassement is bevoegd alle beschikkingen te treffen, welke hij/zij wenselijk acht betreffende niet bij reglement voorziene gevallen.

 

Bijlage: Enkele relevante RvR artikelen

RvR artikel 14.3.2.

Onervaren: In het onervaren veld mogen alleen ploegen starten bestaande uit competitieroeiers die na 1 januari van het jaar voor het lopend roeiseizoen lid zijn geworden van een roeivereniging en hiervoor (1 januari van het jaar voor het lopende roeiseizoen) nog niet zijn gestart op een roeiwedstrijd.

RvR artikel 37.

 1. Het is geoorloofd ten hoogste de helft van het aantal roeiers zoals ingeschreven ten tijde van de loting, zomede de stuur van een ploeg, te vervangen door anderen. Dit dient schriftelijk onder opgave van hun namen en geboortejaren met vermelding van hun categorie/klasse en de vereniging waarvan men lid is, ten minste één uur voor de aanvang van de eerste race, waaraan de ploeg zal deelnemen, te worden ingediend bij de wedstrijdleider.
 2. De roeiers en de stuur van een ploeg die hebben deelgenomen aan een voorwedstrijd, mogen niet worden vervangen tenzij sprake is van een acuut ziektegeval of een ongeluk, zo nodig ten genoegen van de wedstrijdleider bevestigd door een medische verklaring. Ditzelfde geldt voor vervanging binnen 1 uur voor aanvang van de eerste race.
 3. Indien er meer roeiers dan roeiplaatsen in de boot kunnen worden ingeschreven in het inschrijfsysteem, dan is het, in tegenstelling tot lid 1 en 2 toegestaan deze onderling te wisselen. In geval van een acuut ziektegeval of ongeluk, zo nodig ten genoegen van de wedstrijdleider bevestigd door een medische verklaring, mag er vervanging plaatsvinden door roeiers die niet vermeld staan in het inschrijfsysteem.
 4. Voor velden uitgeschreven voor onervaren competitieroeiers is het toegestaan te allen tijde de stuur van de ploeg te wijzigen.
 5. Een skiffeur mag niet worden vervangen.
 6. Een wedstrijd gevende organisatie kan voor het verwerken van een vervanging administratiekosten heffen

RvR artikel 69. Disciplinaire maatregelen

 1. De juryleden zijn bevoegd alle disciplinaire maatregelen te treffen in alle gevallen van overtreding van de regels.
 2. Een berisping kan gegeven worden aan één of meer personen die zich onsportief of onbehoorlijk hebben gedragen.
 3. Een waarschuwing geldt voor de eerstvolgende of voor de lopende race waarin de ploeg deelneemt. Een ploeg wordt uitgesloten bij twee waarschuwingen geldig in dezelfde race.
 4. Een ploeg die wordt uitgesloten is uitgesloten voor alle races van dat veld.
 5. In ernstige gevallen kunnen één of meer personen worden gediskwalificeerd. Deze diskwalificatie strekt zich uit over één of meer velden en/of één of meer evenementen. Een diskwalificatie die zich uitstrekt verder dan het lopende evenement kan alleen worden uitgesproken door het bestuur.
 6. Als extra disciplinaire maatregel kan, uitsluitend bij tijdwedstrijden, een vooraf gepubliceerde tijdstraf worden opgelegd. Als richtlijn voor een tijdstraf geldt 1% van de gemiddelde totaaltijd. De tijdstraf wordt opgeteld bij de door de desbetreffende ploeg geroeide tijd.

 

RvR artikel 70. Protest

 1. Een ploeg kan protesteren tegen gebeurtenissen tijdens zijn race, tegen het optreden van een jurylid, tegen de samenstelling van de ploeg, of tegen de gepubliceerde uitslag van zijn race.
 2. Protesten tegen het optreden van een jurylid buiten de race, worden door de ploeg onmiddellijk mondeling kenbaar gemaakt aan het desbetreffende jurylid.
 3. Protesten tegen gebeurtenissen tijdens de race of tegen het optreden van een jurylid tijdens de race worden onmiddellijk na de finish van deze race kenbaar gemaakt door het opsteken van een arm door één van de leden van de ploeg, in elk geval voordat de ploeg het finishgebied heeft verlaten.
 4. In geval van overmacht, dit ter beoordeling van het hoofd van de jury, kan de betrokken ploeg protesteren bij het hoofd van de jury, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 1 uur na afloop van de race.
 5. Protesten tegen de samenstelling van een ploeg in zijn race of tegen de gepubliceerde uitslag van zijn race, worden door de ploeg binnen één uur na publicatie van zijn race schriftelijk kenbaar gemaakt bij de wedstrijdleider.

RvR artikel 71. Afhandeling van het protest

 1. Protesten tegen het optreden van een jurylid buiten de race worden door de verantwoordelijke kamprechter mondeling afgehandeld. De desbetreffende kamprechter deelt zijn beslissing direct mondeling mee aan de ploeg.
 2. Bij protesten tegen gebeurtenissen tijdens de race of tegen het optreden van een jurylid tijdens de race, zal de kamprechter van deze race de protesterende ploeg alsmede zo nodig de andere betrokken ploegen raadplegen. De kamprechter neemt vervolgens een van de volgende beslissingen:
  1. Het protest is ongegrond. Hij deelt deze beslissing mee aan de ploeg en steekt de witte vlag op ten teken dat de wedstrijd in goede orde is verlopen.
  2. Het protest is gegrond. Vervolgens besluit hij welke maatregelen moeten worden genomen. De kamprechter deelt deze beslissing mee aan de betrokken ploeg(en) en steekt de rode vlag op ten teken dat de race niet in goed orde is verlopen.
  3. Nadere informatie is nodig voordat een beslissing kan worden genomen. Hij deelt deze beslissing mee aan de betrokken ploeg(en) en steekt de rode vlag op ten teken dat de race niet in goed orde is verlopen. Vervolgens worden in overleg met het hoofd van de jury de nodige stappen gezet om tot een beslissing te komen. De volgende ronde van het desbetreffende veld kan niet plaatsvinden voordat een beslissing is genomen.
 3. Bij tijdwedstrijden met vliegende start kan in plaats van het gestelde in lid 2 de organisatie de afhandeling van de bezwaren tegen gebeurtenissen tijdens de race of tegen het optreden van een jurylid tijdens de race delegeren aan een aantal daartoe aangewezen juryleden.
 1. De te nemen maatregelen zijn bedoeld om de kansen van de benadeelde ploeg te herstellen en daarnaast de ploeg die de overtreding heeft begaan te straffen. Behalve tot de relevante disciplinaire maatregelen kan de kamprechter besluiten tot het overroeien van de race met alle of een deel van de ploegen.
 2. Protesten tegen de gepubliceerde uitslag van de race worden door de wedstrijdleider afgehandeld en aan de betrokken ploegen medegedeeld.
 3. Protesten worden in principe dezelfde wedstrijddag afgehandeld en voor een eventuele volgende ronde.